درباره ما

 

تاریخ تأسیس: 1382/05/02

شماره ثبت : 3977

اعضای هیأت مدیره :

آقایان داود گائینی ، محمد علی سلیمانی ، مهدی قاسمی 

بازرس شرکت: آقای محمد حسینی

مدیر عامل : آقای داود گائینی

ادامه مطلب...

ورود به صفحه شخصی

پیوند ها