درباره ما

 

تاریخ تأسیس: 1382/05/02

شماره ثبت : 3977

اعضای هیأت مدیره :

آقای داود گائینی ، سرکار خانم اعظم قدیمعلی و آقای امیرحسین سلمانی دلشاد

بازرس شرکت: آقای احمد زارع 

مدیر عامل : آقای داود گائینی

ادامه مطلب...

ورود به صفحه شخصی

پیوند ها