پروژه آسمان غدیر

گزارش مختصر از پیشرفت پروژه :

 

بتن ریزی دیوار ستون های طبقه یازدهم (طبقه هشتم روی پیلوت) و آماده سازی سقف دوازدهم ( سقف نهم روی پیلوت) مربوط به بلوک های A  و B

 

بتن ریزی سقف دهم ( سقف هفتم روی پیلوت) و آماده سازی دیوار ستون های طبقه دهم (طبقه هفتم روی پیلوت) جهت بتن ریزی مربوط به بلوک C

 

بتن ریزی دیوار ستون های بلوک F  - (بلوک الحاقی ) مربوط به سه طبقه منفی 

 
ادامه مطلب...

ورود به صفحه شخصی

پیوند ها