Sidebar

اجرای نازک کاری فاز 1 - 99/01

 

 

 

توضیحات جناب آقای مهندس ذوالفقاری - نماینده پیمانکار محترم پروژه - شرکت ساختمانی اولبریش

در مورد کارهای انجام شده مرحله نازک کاری فاز 1 - تا مورخ 1399/01/11

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ورود به صفحه شخصی

پیوند ها