Sidebar

اطلاعیه پروژه آسمان غدیر(مورخ 04-94)

اطلاعیه پروژه آسمان غدیر-مورخ 04-94

اطلاعیه

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه 3 قم

 

با احترام ؛ضمن آرزوی قبولی طاعات وعبادات ؛ امید است در پناه خداوند رزاق ومهربان - با صحت وسلامت - توفیق

بندگی خالق یکتارادراین ماه پر فیض داشته باشیم.

از همکاری شما با هیات مدیره تعاونی در اجرای بهتر سیاست های اجرایی سپاسگزاریم . بدین وسیله برنامه های آتی پروژه

همراه با هزینه های پیش بینی شده جهت استحضار تقدیم می گردد.

الف)کارهای انجام شده ودر حال اجرای پروژه:

1-پس از تنظیم توافقنامه با شهرداری محترم منطقه 4 وکسب مجوزهای مربوطه از شهرداری مرکز، با تائیدنهایی شورای

محترم شهر، مبالغ مربوطه واریزو  دستور نقشه ومجوز گودبرداری در روزهای پایانی اسفند 93 اخذ گردید.

2-با اخذ مجوز در همان روزهای پایانی سال 93 ، عملیات گودبرداری حدود 9000مترمربع با عمق تقریبی 12 متر  آغاز و طبق  برنامه

زمان بندی در حال اجرای نهایی گودبرداری هستیم.

3-قبل ازعملیات گودبرداری میزان مقاومت خاک بررسی شده است . لذا هم زمان با عملیات گودبرداری ، نیروهای مکانیک خاک نسبت به تعیین میزان مقاومت خاک به  تعداد13گمانه به عمق تقریبی حدود 20  الی 50 متر در حال نمونه برداری نهایی می باشند.

4-طی طراحی های اولیه ی جانمایی وپس ازمذاکرات متعدد باطراح  به صورت جلسات  هفتگی  وهمچنین با نظارت  گروه مشاوران ،طرحهای مختلف بازبینی وآخرین طرح جهت تایید نهایی انتخاب گردید.

ب) کارهای در دست اقدام آینده :

1- برای انعقاد قرارداد اسکلت بابت خرید مصالح واجرا ( حدودا"به میزان 80/000 مترمربع در 16 طبقه طی در مدت 18 ماه کاراجرایی) اعتباری  بالغ بر 25 میلیارد تومان برای کل پروژه پیش بینی  می شود.

2-جهت تایید  نهایی نقشه ها و  دریافت مجوزاز  شهرداری و نظام  مهندسی  برای انتخاب  طراحان  و ناظران  پروژه ، نیاز   به مبلغی  در حدود سه  میلیارد  تومان  می باشد.

3- هزینه های مربوط به مدیریت  پیمان ؛ طراحی ها ،  مکانیک خاک  وهزینه های  جاری  حدودا"مبلغ

"یک میلیارد  تومان  " برآورد می شود.

توجه:برای پیشبرد کارهای مورد نظر بر اساس برنامه زمان بندی شده؛ بسیار ضرورت دارد تا با پشتیبانی خود در واریز به موقع وجوه درخواستی، هیات مدیره رادر اجرایی نمودن هر چه بهتر برنامه ها یار و مددکار باشید.

  ج)نحوه واریزمبالغ پیش بینی شده:

    1-کلیه  ی خریداران محترم  می بایست ابتدا بر اساس متراژ ثبت شده در پرونده  ، مبالغ از قبل تعیین شده ی خود را کامل نموده 

      و پس از تنظیم قراردادمرحله اول (زمین) نسبت به تنظیم قراردادمرحله دوم (اسکلت)  اقدام نمایند.

 

 

مرحله اول(زمین)

مرحله دوم(اسکلت)

متراژ درخواستی

    مبالغ مر حله اول             (تومان)

   مبلغ  واریزی نقدی    (تومان)

مبلغ اقساط ماهیانه

(تومان)

 

 

 

120 -90

60/000/000

5/000/000

2/000/000

 

 

 

150-121

70/000/000

5/000/000

4/000/000

 

 

 

 

180-151

80/000/000

5/000/000

5/000/000

 

 

 

200-181

90/000/000

5/000/000

7/000/000

 

 

 

 

  

   2-خریداران محترم  جهت انعقادقراردادمرحله ی دوم به صورت علی الحساب نقدا" مبلغ "پنج میلیون تومان"به حساب تعاونی واریز و سپس تعداد 20  فقره چک ازمرداد94 لغایت اسفندماه95 (باتوجه به متراژانتخابی خود)صادروتحویل نمایند.    

تبصره (1) افراد می توانند برای کم کردن تعداد برگ چک های موردنیاز به صورت میانگین فصلی به شرح ذیل اقدام  نمایند.

   بطور مثال : به جای سه فقره چک برای تیر، مردادوشهریوربه مبلغ هرکدام  دو میلیون تومان، یک فقره چک به مبلغ شش میلیون تومان به تاریخ 94/5/31 صادر نمایند./

تبصره(2):چون مدت زمان اجرای اسکلت 18 ماه پیش بینی شده است،لذا برای پیشبرد امور وهمچنین حفظ موقعیت متراژانتخابی افراد؛کلیه ی چک های مربوطه درهنگام عقدقرارداد مرحله ی دوم اخذمی گردد.

   3-برحسب ضرورت وبراساس سیاست های رتبه بندی وامتیاز دهی به واریزی افراد، به صورت  اکید  یادآوری  می گردد

 برای این که اعضا از فاز یک مورد نظر خود خارج نشوند نسبت به واریز به موقع وتحویل مدارک خواسته شده در اسرع

وقت اقدام نمایند.

   4-برای اجرای هر چه بهتر برنامه زمان بندی پروژه به کمک شما نیازمندیم. لذامقتضی استبراساس جدول  زمانبندی ذیل به همراه مدارک خواسته شده جهت تنظیم قرارداد شخصا به دفتر تعاونی مراجعه فرمایید./

   تبصره:به افرادی که نسبت به واریزوتحویل مدارک خواسته شده تاتاریخ فوق اقدام به موقع نمایند،امتیازات ویژه ای تعلق خواهدگرفت.          

-جدول زمان بندی جهت مراجعه به شرکت برای "امضای قرارداداسکلت"وارایه ی نواقص پرونده:  

 

حروف الفبا (براساس  نام خانوادگی)

تاریخ مراجعه

ساعت مراجعه

توضیحات

آ- ا- ب- پ ت ث ج چ

94/04/30

14:00- 08:30

 

ح خ د ذ ر زژس ش  - ص - ض

94/04/31

14:00- 08:30

 

ط ظ - ع- غ ف ق ک گ ل

94/05/01

14:00- 08:30

 

م ن و ه ی

94/05/03

14:00- 08:30

 

 

توجه: ساعت کارشرکت درماه های تیرومرداد از ساعت 08:30  الی  14:00  می باشد. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                با تشکر

                                                                                                                                                              مدیر  عا مل

                                                                                                                                                              داود  گائینی

 

 

ورود به صفحه شخصی

پیوند ها